Polityka prywatności

Ujawnienie prawne

Projekt Ages  – 2020-1-TR01-KA204-092414

Informacja o prywatności

CZĘŚĆ 1 – OGÓLNA INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

 

Parasol Foundation jest zobowiązana na mocy przepisów o ochronie danych do dostarczania osobom fizycznym informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy ich dane osobowe. Robimy to na wiele sposobów, z których jednym jest publikowanie informacji o prywatności. Organizacje różnie nazywają je oświadczeniem o ochronie prywatności, powiadomieniem o rzetelnym przetwarzaniu lub polityką prywatności.

Aby zapewnić, że przetwarzamy Twoje dane osobowe uczciwie i zgodnie z prawem, jesteśmy zobowiązani poinformować Cię:

  • Dlaczego zbieramy Twoje dane
  • Jak będziemy ich  używać
  • Komu zostaną udostępnione

Wyjaśnimy również, jakie masz prawa, aby kontrolować, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane i jak informować nas o Twoich życzeniach. Parasol Foundation udostępni Informację o ochronie prywatności za pośrednictwem strony internetowej oraz w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych.

Nasze oświadczenia o ochronie prywatności składają się z dwóch części – części ogólnej (tj. wspólnej dla wszystkich naszych informacji o ochronie prywatności) oraz części dostosowanej do konkretnej podejmowanej czynności przetwarzania.

Administrator danych

Administratorem danych jest Parasol Foundation. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób Parasol Foundation wykorzystuje Twoje dane osobowe, odwiedź [Krajową Agencję Ochrony Danych w kraju organizacji] lub skontaktuj się z Parasol Foundation:

Telefon: +48 61 8525 309

E-mail: mnt@fundacjaparasol.com

Parasol Foundation koordynuje również reagowanie na osoby dochodzące swoich praw wynikających z przepisów. W pierwszej kolejności skontaktuj się z Parasol Foundation.

 

Inspektor Ochrony Danych

 

Inspektor ochrony danych jest odpowiedzialny za doradzanie [Organizacji] w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych i monitorowanie ich wykonania w tym zakresie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki [Organizacja] przetwarza Twoje dane osobowe, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych:

 Parasol Foundation

Telefon: +48 61 8525 309

E-mail: mnt@fundacjaparasol.com

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

Informacje o prywatności i/lub zgoda

Masz prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli masz możliwość określenia, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą wykorzystywane, poprosimy Cię o zgodę. Jeżeli nie masz wyboru (na przykład, gdy mamy prawny obowiązek przetwarzania danych osobowych), przekażemy Ci informację o polityce prywatności. Informacja o prywatności to ustne lub pisemne oświadczenie wyjaśniające, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe.

Za każdym razem, gdy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy wycofanie zgody będzie miało wpływ na usługi, które jesteśmy w stanie świadczyć, zostanie Ci to wyjaśnione, abyś mógł ustalić, czy jest to dla Ciebie właściwa decyzja.

Dostęp do Twoich danych osobowych

Masz prawo dowiedzieć się, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, otrzymać ich kopię. Jest to znane jako prawo dostępu podmiotowego. Więcej informacji na temat tego prawa można znaleźć na [stronie Narodowej Agencji Ochrony Danych w kraju organizacji].

Prawo do sprostowania

Jeśli uważasz, że posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne, skontaktuj się z nami, a my zbadamy sprawę. Możesz również zażądać, abyśmy uzupełnili wszelkie niekompletne dane.

 

Gdy ustalimy, co zamierzamy zrobić, skontaktujemy się z Tobą, aby Cię o tym powiadomić.

 

Prawo do usunięcia

Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych w dowolnej z następujących okoliczności:

Nie potrzebujemy już danych osobowych do celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane

  • Wycofasz swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania

Wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania

Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem

Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego

Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego (usługi społeczeństwa informacyjnego to usługi internetowe, takie jak bankowość lub portale społecznościowe).

Po ustaleniu, czy usuniemy dane osobowe, skontaktujemy się z Tobą, aby Cię o tym poinformować.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach:

 

  • Uważasz, że dane są niedokładne i chcesz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie, dopóki nie ustalimy, czy rzeczywiście są one niedokładne

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem i chcesz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie, a nie je usuwali

  • Nie potrzebujemy już danych do celu, w którym je pierwotnie zebraliśmy, ale potrzebujesz ich w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego oraz

Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i chcesz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie do czasu ustalenia, czy nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych jest nadrzędny w stosunku do Twojego sprzeciwu.

Po ustaleniu, w jaki sposób proponujemy ograniczyć przetwarzanie danych, skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia i, w miarę możliwości, uzgodnienia tego z Tobą.

 

GRANT AGREEMENT 2020-1-TR01-KA204-092414